Em Bé, Vane_love Vs Black, No.1 Ngày 10/7/2013

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Game thủ: Black, No.1, Em Bé, Vane_Love
Thể loại: Team 22
Hình thức: Giao hữu trong nước
Ngày thi đấu: 10/7/2013

 

Em Bé, Vane_love Vs Black, No.1 Ngày 10/7/2013 Trận 1.1
 

 

Em Bé, Vane_love Vs Black, No.1 Ngày 10/7/2013 Trận 1.2
 

 

Em Bé, Vane_love Vs Black, No.1 Ngày 10/7/2013 Trận 1.3
 

 

Em Bé, Vane_love Vs Black, No.1 Ngày 10/7/2013 Trận 1.4
 

 

Em Bé, Vane_love Vs Black, No.1 Ngày 10/7/2013 Trận 1.5
 

 

Em Bé, Vane_love Vs Black, No.1 Ngày 10/7/2013 Trận 2.1
 

 

Em Bé, Vane_love Vs Black, No.1 Ngày 10/7/2013 Trận 2.2+2.3
 

 

Em Bé, Vane_love Vs Black, No.1 Ngày 10/7/2013 Trận 2.4
 

 

Em Bé, Vane_love Vs Black, No.1 Ngày 10/7/2013 Trận 2.5
 

 

Em Bé, Vane_love Vs Black, No.1 Ngày 10/7/2013 Trận 3.1
 

 

Em Bé, Vane_love Vs Black, No.1 Ngày 10/7/2013 Trận 3.2
 

 

Em Bé, Vane_love Vs Black, No.1 Ngày 10/7/2013 Trận 3.3
 

 

Em Bé, Vane_love Vs Black, No.1 Ngày 10/7/2013 Trận 3.4
 

 

Em Bé, Vane_love Vs Black, No.1 Ngày 10/7/2013 Trận 4.1
 

 

Em Bé, Vane_love Vs Black, No.1 Ngày 10/7/2013 Trận 4.2
 

 

Em Bé, Vane_love Vs Black, No.1 Ngày 10/7/2013 Trận 4.3
 

 

Em Bé, Vane_love Vs Black, No.1 Ngày 10/7/2013 Trận 4.4
 

 

Em Bé, Vane_love Vs Black, No.1 Ngày 10/7/2013 Trận 5.1
 

 

Em Bé, Vane_love Vs Black, No.1 Ngày 10/7/2013 Trận 5.2
 

 

Em Bé, Vane_love Vs Black, No.1 Ngày 10/7/2013 Trận 5.3
 

 

Em Bé, Vane_love Vs Black, No.1 Ngày 10/7/2013 Trận 5.4
 

 

Em Bé, Vane_love Vs Black, No.1 Ngày 10/7/2013 Trận 5.5
 

 

liên quan: