GameTV vs Thái Bình ngày 6-6-2013 máy GameTV

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Team: GameTV, Thái Bình
Thể loại: Team 44
Hình thức: Giao hữu trong nước
Ngày thi đấu: 6/6/2013

 
GameTV vs Thái Bình ngày 6-6-2013 máy GameTV Trận 1.1
 

 

 
GameTV vs Thái Bình ngày 6-6-2013 máy GameTV Trận 1.2
 

 

 
GameTV vs Thái Bình ngày 6-6-2013 máy GameTV Trận 1.3
 

 

 
GameTV vs Thái Bình ngày 6-6-2013 máy GameTV Trận 1.4
 

 

 
GameTV vs Thái Bình ngày 6-6-2013 máy GameTV Trận 2.1
 

 

 
GameTV vs Thái Bình ngày 6-6-2013 máy GameTV Trận 2.2
 

 

 
GameTV vs Thái Bình ngày 6-6-2013 máy GameTV Trận 2.3
 

 

 
GameTV vs Thái Bình ngày 6-6-2013 máy GameTV Trận 3.1
 

 

 
GameTV vs Thái Bình ngày 6-6-2013 máy GameTV Trận 3.2
 

 

 
GameTV vs Thái Bình ngày 6-6-2013 máy GameTV Trận 3.3
 

 

 
GameTV vs Thái Bình ngày 6-6-2013 máy GameTV Trận 3.4
 

 

 
GameTV vs Thái Bình ngày 6-6-2013 máy GameTV Trận 3.5
 

 

 
GameTV vs Thái Bình ngày 6-6-2013 máy GameTV Trận 4.1
 

 

 
GameTV vs Thái Bình ngày 6-6-2013 máy GameTV Trận 4.2
 

 

 
GameTV vs Thái Bình ngày 6-6-2013 máy GameTV Trận 4.3
 

 

liên quan: