Hà Nội Trà Đá Vs Anh Em 33 Hà Tây Ngày 28/5/2013

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Team: Hà Nội Trà Đá, Anh Em 33 Hà Tây
Thể loại: Team 44
Hình thức: Giao hữu trong nước
Ngày thi đấu: 28/5/2013

 

Hà Nội Trà Đá Vs Anh Em 33 Hà Tây Ngày 28/5/2013 Trận 1.1
 

 

Hà Nội Trà Đá Vs Anh Em 33 Hà Tây Ngày 28/5/2013 Trận 1.2
 

 

Hà Nội Trà Đá Vs Anh Em 33 Hà Tây Ngày 28/5/2013 Trận 1.3
 

 

Hà Nội Trà Đá Vs Anh Em 33 Hà Tây Ngày 28/5/2013 Trận 1.4
 

 

Hà Nội Trà Đá Vs Anh Em 33 Hà Tây Ngày 28/5/2013 Trận 2.1
 

 

Hà Nội Trà Đá Vs Anh Em 33 Hà Tây Ngày 28/5/2013 Trận 2.2
 

 

Hà Nội Trà Đá Vs Anh Em 33 Hà Tây Ngày 28/5/2013 Trận 2.3
 

 

Hà Nội Trà Đá Vs Anh Em 33 Hà Tây Ngày 28/5/2013 Trận 2.4
 

 

Hà Nội Trà Đá Vs Anh Em 33 Hà Tây Ngày 28/5/2013 Trận 3.1
 

 

Hà Nội Trà Đá Vs Anh Em 33 Hà Tây Ngày 28/5/2013 Trận 3.2
 

 

Hà Nội Trà Đá Vs Anh Em 33 Hà Tây Ngày 28/5/2013 Trận 3.3
 

 

Hà Nội Trà Đá Vs Anh Em 33 Hà Tây Ngày 28/5/2013 Trận 3.4