Hà Nội Trà Đá vs Anh Em 33HT ngày 26-5-2013

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Team: Hà Nội Trà Đá, Anh Em 33HT
Thể loại: Team 44
Hình thức: Giao hữu trong nước
Ngày thi đấu: 26/5/2013

 

Hà Nội Trà Đá vs Anh Em 33HT ngày 26-5-2013 Trận 1.1
 

 

Hà Nội Trà Đá vs Anh Em 33HT ngày 26-5-2013 Trận 1.2
 

 

Hà Nội Trà Đá vs Anh Em 33HT ngày 26-5-2013 Trận 1.3
 

 

Hà Nội Trà Đá vs Anh Em 33HT ngày 26-5-2013 Trận 1.4
 

 

Hà Nội Trà Đá vs Anh Em 33HT ngày 26-5-2013 Trận 1.5
 

 

Hà Nội Trà Đá vs Anh Em 33HT ngày 26-5-2013 Trận 2.1
 

 

Hà Nội Trà Đá vs Anh Em 33HT ngày 26-5-2013 Trận 2.2
 

 

Hà Nội Trà Đá vs Anh Em 33HT ngày 26-5-2013 Trận 2.3
 

 

Hà Nội Trà Đá vs Anh Em 33HT ngày 26-5-2013 Trận 2.4
 

 

Hà Nội Trà Đá vs Anh Em 33HT ngày 26-5-2013 Trận 2.5
 

 

Hà Nội Trà Đá vs Anh Em 33HT ngày 26-5-2013 Trận 3.1
 

 

Hà Nội Trà Đá vs Anh Em 33HT ngày 26-5-2013 Trận 3.2
 

 

Hà Nội Trà Đá vs Anh Em 33HT ngày 26-5-2013 Trận 3.3
 

 

Hà Nội Trà Đá vs Anh Em 33HT ngày 26-5-2013 Trận 4.1
 

 

Hà Nội Trà Đá vs Anh Em 33HT ngày 26-5-2013 Trận 4.2
 

 

Hà Nội Trà Đá vs Anh Em 33HT ngày 26-5-2013 Trận 4.3
 

 

Hà Nội Trà Đá vs Anh Em 33HT ngày 26-5-2013 Trận 4.4