Hà Nội vs GameTV ngày 27-6-2013 máy Hà Nội

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Team: Hà Nội, GameTV
Thể loại: Team 44
Hình thức: Giao hữu trong nước
Ngày thi đấu: 27/6/2013

 

Hà Nội vs GameTV ngày 27-6-2013 máy Hà Nội Trận 1.1
 

 

Hà Nội vs GameTV ngày 27-6-2013 máy Hà Nội Trận 1.2
 

 

Hà Nội vs GameTV ngày 27-6-2013 máy Hà Nội Trận 1.3
 

 

Hà Nội vs GameTV ngày 27-6-2013 máy Hà Nội Trận 1.4
 

 

Hà Nội vs GameTV ngày 27-6-2013 máy Hà Nội Trận 2.1
 

 

Hà Nội vs GameTV ngày 27-6-2013 máy Hà Nội Trận 2.2
 

 

Hà Nội vs GameTV ngày 27-6-2013 máy Hà Nội Trận 2.3
 

 

Hà Nội vs GameTV ngày 27-6-2013 máy Hà Nội Trận 2.4
 

 

Hà Nội vs GameTV ngày 27-6-2013 máy Hà Nội Trận 3.1
 

 

Hà Nội vs GameTV ngày 27-6-2013 máy Hà Nội Trận 3.2
 

 

Hà Nội vs GameTV ngày 27-6-2013 máy Hà Nội Trận 3.3
 

 

Hà Nội vs GameTV ngày 27-6-2013 máy Hà Nội Trận 3.4
 

 

Hà Nội vs GameTV ngày 27-6-2013 máy Hà Nội Trận 3.5