Hà Nội vs Liên Quân ngày 24-7-2013 máy Hà Nội

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Team: Hà Nội, Liên Quân
Thể loại: Team 44
Hình thức: Giao hữu trong nước
Ngày thi đấu: 24/7/2013

 

Hà Nội vs Liên Quân ngày 24-7-2013 máy Hà Nội Trận 1.1
 

 

Hà Nội vs Liên Quân ngày 24-7-2013 máy Hà Nội Trận 1.2
 

 

Hà Nội vs Liên Quân ngày 24-7-2013 máy Hà Nội Trận 1.3
 

 

Hà Nội vs Liên Quân ngày 24-7-2013 máy Hà Nội Trận 2.1
 

 

Hà Nội vs Liên Quân ngày 24-7-2013 máy Hà Nội Trận 2.2
 

 

Hà Nội vs Liên Quân ngày 24-7-2013 máy Hà Nội Trận 2.3
 

 

Hà Nội vs Liên Quân ngày 24-7-2013 máy Hà Nội Trận 2.4
 

 

Hà Nội vs Liên Quân ngày 24-7-2013 máy Hà Nội Trận 2.5
 

 

Hà Nội vs Liên Quân ngày 24-7-2013 máy Hà Nội Trận 3.1
 

 

Hà Nội vs Liên Quân ngày 24-7-2013 máy Hà Nội Trận 3.2
 

 

Hà Nội vs Liên Quân ngày 24-7-2013 máy Hà Nội Trận 3.3
 

 

Hà Nội vs Liên Quân ngày 24-7-2013 máy Hà Nội Trận 3.4
 

 

Hà Nội vs Liên Quân ngày 24-7-2013 máy Hà Nội Trận 4.1
 

 

Hà Nội vs Liên Quân ngày 24-7-2013 máy Hà Nội Trận 4.2
 

 

Hà Nội vs Liên Quân ngày 24-7-2013 máy Hà Nội Trận 4.3
 

 

Hà Nội vs Liên Quân ngày 24-7-2013 máy Hà Nội Trận 4.4