Hà Nội vs Thái Bình ngày 24-5-2013 máy Hà Nội

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Team: Hà Nội, Thái Bình
Thể loại: Team 44
Hình thức: Giao hữu trong nước
Ngày thi đấu: 24/5/2013

 

Hà Nội vs Thái Bình ngày 24-5-2013 máy Hà Nội Trận 1.1
 

 

Hà Nội vs Thái Bình ngày 24-5-2013 máy Hà Nội Trận 1.2
 

 

Hà Nội vs Thái Bình ngày 24-5-2013 máy Hà Nội Trận 1.3
 

 

Hà Nội vs Thái Bình ngày 24-5-2013 máy Hà Nội Trận 1.4
 

 

Hà Nội vs Thái Bình ngày 24-5-2013 máy Hà Nội Trận 1.5
 

 

Hà Nội vs Thái Bình ngày 24-5-2013 máy Hà Nội Trận 2.1
 

 

Hà Nội vs Thái Bình ngày 24-5-2013 máy Hà Nội Trận 2.2
 

 

Hà Nội vs Thái Bình ngày 24-5-2013 máy Hà Nội Trận 2.3
 

 

liên quan: