Hà Nội Vs Thái Bình Ngày 28/6/2013 Máy Hà Nội

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Team: Hà Nội, Thái Bình
Thể loại: Team 44
Hình thức: Giao hữu trong nước
Ngày thi đấu: 28/6/2013

 

Hà Nội Vs Thái Bình Ngày 28/6/2013 Máy Hà Nội Trận 1.1
 

 

Hà Nội Vs Thái Bình Ngày 28/6/2013 Máy Hà Nội Trận 1.2
 

 

Hà Nội Vs Thái Bình Ngày 28/6/2013 Máy Hà Nội Trận 1.3
 

 

Hà Nội Vs Thái Bình Ngày 28/6/2013 Máy Hà Nội Trận 1.4
 

 

Hà Nội Vs Thái Bình Ngày 28/6/2013 Máy Hà Nội Trận 2.1
 

 

Hà Nội Vs Thái Bình Ngày 28/6/2013 Máy Hà Nội Trận 2.2
 

 

Hà Nội Vs Thái Bình Ngày 28/6/2013 Máy Hà Nội Trận 2.3
 

 

Hà Nội Vs Thái Bình Ngày 28/6/2013 Máy Hà Nội Trận 2.4
 

 

Hà Nội Vs Thái Bình Ngày 28/6/2013 Máy Hà Nội Trận 2.5