Hà Nội Vs Yugi Club 19/8/2013

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Team: Hà Nội, YuGi Club
Thể loại: Team 44
Hình thức: Giao hữu trong nước
Ngày thi đấu: 19/8/2013

 

Hà Nội Vs Yugi Club 19/8/2013 Trận 1.1
 

 

Hà Nội Vs Yugi Club 19/8/2013 Trận 1.2
 

 

Hà Nội Vs Yugi Club 19/8/2013 Trận 1.3
 

 

Hà Nội Vs Yugi Club 19/8/2013 Trận 1.4
 

 

Hà Nội Vs Yugi Club 19/8/2013 Trận 1.5
 

 

Hà Nội Vs Yugi Club 19/8/2013 Trận 2.1
 

 

Hà Nội Vs Yugi Club 19/8/2013 Trận 2.2
 

 

Hà Nội Vs Yugi Club 19/8/2013 Trận 2.3
 

 

Hà Nội Vs Yugi Club 19/8/2013 Trận 2.4
 

 

Hà Nội Vs Yugi Club 19/8/2013 Trận 2.5