Hoàng Mai Nhi + Vanelove vs Chim Sẻ Đi Nắng + Black ngày 21/7/2013

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Game thủ: Hoang_Mai_Nhi, Vane_Love, ChimSeDiNang, Black
Thể loại: Team 22
Hình thức: Giao hữu trong nước
Ngày thi đấu: 21/7/2013

 

Hoàng Mai Nhi + Vanelove vs Chim Sẻ Đi Nắng + Black ngày 21/7/2013 Trận 1.1
 

 

Hoàng Mai Nhi + Vanelove vs Chim Sẻ Đi Nắng + Black ngày 21/7/2013 Trận 1.2
 

 

Hoàng Mai Nhi + Vanelove vs Chim Sẻ Đi Nắng + Black ngày 21/7/2013 Trận 1.3
 

 

Hoàng Mai Nhi + Vanelove vs Chim Sẻ Đi Nắng + Black ngày 21/7/2013 Trận 1.4
 

 

Hoàng Mai Nhi + Vanelove vs Chim Sẻ Đi Nắng + Black ngày 21/7/2013 Trận 1.5
 

 

Hoàng Mai Nhi + Vanelove vs Chim Sẻ Đi Nắng + Black ngày 21/7/2013 Trận 2.1
 

 

Hoàng Mai Nhi + Vanelove vs Chim Sẻ Đi Nắng + Black ngày 21/7/2013 Trận 2.2
 

 

Hoàng Mai Nhi + Vanelove vs Chim Sẻ Đi Nắng + Black ngày 21/7/2013 Trận 2.3
 

 

Hoàng Mai Nhi + Vanelove vs Chim Sẻ Đi Nắng + Black ngày 21/7/2013 Trận 2.4
 

 

Hoàng Mai Nhi + Vanelove vs Chim Sẻ Đi Nắng + Black ngày 21/7/2013 Trận 2.5
 

 

Hoàng Mai Nhi + Vanelove vs Chim Sẻ Đi Nắng + Black ngày 21/7/2013 Trận 3.1
 

 

Hoàng Mai Nhi + Vanelove vs Chim Sẻ Đi Nắng + Black ngày 21/7/2013 Trận 3.2
 

 

Hoàng Mai Nhi + Vanelove vs Chim Sẻ Đi Nắng + Black ngày 21/7/2013 Trận 3.3
 

 

Hoàng Mai Nhi + Vanelove vs Chim Sẻ Đi Nắng + Black ngày 21/7/2013 Trận 3.4
 

 

Hoàng Mai Nhi + Vanelove vs Chim Sẻ Đi Nắng + Black ngày 21/7/2013 Trận 3.5
 

 

liên quan: