Next_garung, No.1 Vs Vane_love, Chuồn Chuồn 23/7/2013

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Game thủ: Vane_Love, Chuồn Chuồn, Next_garung, No.1
Thể loại: Team 22
Hình thức: Giao hữu trong nước
Ngày thi đấu: 23/7/2013

 

Next_garung, No.1 Vs Vane_love, Chuồn Chuồn 23/7/2013 Trận 1.1
 

 

Next_garung, No.1 Vs Vane_love, Chuồn Chuồn 23/7/2013 Trận 1.2
 

 

Next_garung, No.1 Vs Vane_love, Chuồn Chuồn 23/7/2013 Trận 1.3
 

 

Next_garung, No.1 Vs Vane_love, Chuồn Chuồn 23/7/2013 Trận 1.4
 

 

Next_garung, No.1 Vs Vane_love, Chuồn Chuồn 23/7/2013 Trận 1.5
 

 

Next_garung, No.1 Vs Vane_love, Chuồn Chuồn 23/7/2013 Trận 2.1
 

 

Next_garung, No.1 Vs Vane_love, Chuồn Chuồn 23/7/2013 Trận 2.2
 

 

Next_garung, No.1 Vs Vane_love, Chuồn Chuồn 23/7/2013 Trận 2.3
 

 

Next_garung, No.1 Vs Vane_love, Chuồn Chuồn 23/7/2013 Trận 2.4
 

 

Next_garung, No.1 Vs Vane_love, Chuồn Chuồn 23/7/2013 Trận 3.1
 

 

Next_garung, No.1 Vs Vane_love, Chuồn Chuồn 23/7/2013 Trận 3.2
 

 

Next_garung, No.1 Vs Vane_love, Chuồn Chuồn 23/7/2013 Trận 3.4
 

 

Next_garung, No.1 Vs Vane_love, Chuồn Chuồn 23/7/2013 Trận 3.5
 

 

Next_garung, No.1 Vs Vane_love, Chuồn Chuồn 23/7/2013 Trận 4.1
 

 

Next_garung, No.1 Vs Vane_love, Chuồn Chuồn 23/7/2013 Trận 4.2
 

 

Next_garung, No.1 Vs Vane_love, Chuồn Chuồn 23/7/2013 Trận 4.3