Nghệ An Vs Hà Nội Ngày 3/7/2013 Máy Hà Nội

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Team: Hà Nội, Nghệ An
Thể loại: Team 22
Hình thức: Giao hữu trong nước
Ngày thi đấu: 3/7/2013

 

Nghệ An Vs Hà Nội Ngày 3/7/2013 Máy Hà Nội Trận 1.1
 

 

Nghệ An Vs Hà Nội Ngày 3/7/2013 Máy Hà Nội Trận 1.2
 

 

Nghệ An Vs Hà Nội Ngày 3/7/2013 Máy Hà Nội Trận 1.3
 

 

Nghệ An Vs Hà Nội Ngày 3/7/2013 Máy Hà Nội Trận 1.4
 

 

Nghệ An Vs Hà Nội Ngày 3/7/2013 Máy Hà Nội Trận 2.1
 

 

Nghệ An Vs Hà Nội Ngày 3/7/2013 Máy Hà Nội Trận 2.2
 

 

Nghệ An Vs Hà Nội Ngày 3/7/2013 Máy Hà Nội Trận 2.3
 

 

Nghệ An Vs Hà Nội Ngày 3/7/2013 Máy Hà Nội Trận 2.4
 

 

Nghệ An Vs Hà Nội Ngày 3/7/2013 Máy Hà Nội Trận 2.5
 

 

Nghệ An Vs Hà Nội Ngày 3/7/2013 Máy Hà Nội Trận 3.1
 

 

Nghệ An Vs Hà Nội Ngày 3/7/2013 Máy Hà Nội Trận 3.2
 

 

Nghệ An Vs Hà Nội Ngày 3/7/2013 Máy Hà Nội Trận 3.3
 

 

Nghệ An Vs Hà Nội Ngày 3/7/2013 Máy Hà Nội Trận 4.1
 

 

Nghệ An Vs Hà Nội Ngày 3/7/2013 Máy Hà Nội Trận 4.2
 

 

Nghệ An Vs Hà Nội Ngày 3/7/2013 Máy Hà Nội Trận 4.3
 

 

Nghệ An Vs Hà Nội Ngày 3/7/2013 Máy Hà Nội Trận 4.4
 

 

Nghệ An Vs Hà Nội Ngày 3/7/2013 Máy Hà Nội Trận 4.5