Tiểu Bạch Long, Gunny Vs Tutj, Vane_love Ngày 4/7/2013

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Team: Tiểu Bạch Long, Gunny, Tutj, Vane_Love
Thể loại: Team 22
Hình thức: Giao hữu trong nước
Ngày thi đấu: 4/7/2013

 

Tiểu Bạch Long, Gunny Vs Tutj, Vane_love Ngày 4/7/2013 Trận 1.1
 

 

Tiểu Bạch Long, Gunny Vs Tutj, Vane_love Ngày 4/7/2013 Trận 1.2
 

 

Tiểu Bạch Long, Gunny Vs Tutj, Vane_love Ngày 4/7/2013 Trận 1.3
 

 

Tiểu Bạch Long, Gunny Vs Tutj, Vane_love Ngày 4/7/2013 Trận 2.1
 

 

Tiểu Bạch Long, Gunny Vs Tutj, Vane_love Ngày 4/7/2013 Trận 2.2
 

 

Tiểu Bạch Long, Gunny Vs Tutj, Vane_love Ngày 4/7/2013 Trận 2.3
 

 

Tiểu Bạch Long, Gunny Vs Tutj, Vane_love Ngày 4/7/2013 Trận 2.4
 

 

Tiểu Bạch Long, Gunny Vs Tutj, Vane_love Ngày 4/7/2013 Trận 2.5
 

 

Tiểu Bạch Long, Gunny Vs Tutj, Vane_love Ngày 4/7/2013 Trận 3.1
 

 

Tiểu Bạch Long, Gunny Vs Tutj, Vane_love Ngày 4/7/2013 Trận 3.2
 

 

Tiểu Bạch Long, Gunny Vs Tutj, Vane_love Ngày 4/7/2013 Trận 3.3
 

 

Tiểu Bạch Long, Gunny Vs Tutj, Vane_love Ngày 4/7/2013 Trận 3.4
 

 

liên quan: