Trường Phát EC vs Hà Nội ngày 27-5-2013 máy Trường Phát EC

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Team: Trường Phát, Hà Nội
Thể loại: Team 44
Hình thức: Giao hữu trong nước
Ngày thi đấu: 27/5/2013

 

Trường Phát EC vs Hà Nội ngày 27-5-2013 máy Trường Phát EC Trận 1.1
 

 

Trường Phát EC vs Hà Nội ngày 27-5-2013 máy Trường Phát EC Trận 1.2
 

 

Trường Phát EC vs Hà Nội ngày 27-5-2013 máy Trường Phát EC Trận 1.3
 

 

Trường Phát EC vs Hà Nội ngày 27-5-2013 máy Trường Phát EC Trận 1.4
 

 

Trường Phát EC vs Hà Nội ngày 27-5-2013 máy Trường Phát EC Trận 2.1
 

 

Trường Phát EC vs Hà Nội ngày 27-5-2013 máy Trường Phát EC Trận 2.2
 

 

Trường Phát EC vs Hà Nội ngày 27-5-2013 máy Trường Phát EC Trận 2.3
 

 

Trường Phát EC vs Hà Nội ngày 27-5-2013 máy Trường Phát EC Trận 2.4
 

 

Trường Phát EC vs Hà Nội ngày 27-5-2013 máy Trường Phát EC Trận 3.1
 

 

Trường Phát EC vs Hà Nội ngày 27-5-2013 máy Trường Phát EC Trận 3.2
 

 

Trường Phát EC vs Hà Nội ngày 27-5-2013 máy Trường Phát EC Trận 3.3
 

 

Trường Phát EC vs Hà Nội ngày 27-5-2013 máy Trường Phát EC Trận 3.4
 

 

Trường Phát EC vs Hà Nội ngày 27-5-2013 máy Trường Phát EC Trận 3.5