Trường Phát EC vs Hà Nội ngày 30-5-2013 máy TPEC

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Team: Hà Nội, Trường Phát
Thể loại: Team 44
Hình thức: Giao hữu trong nước
Ngày thi đấu: 30/5/2013

 

Trường Phát EC vs Hà Nội ngày 30-5-2013 máy TPEC Trận 1.2
 

 

Trường Phát EC vs Hà Nội ngày 30-5-2013 máy TPEC Trận 1.3
 

 

Trường Phát EC vs Hà Nội ngày 30-5-2013 máy TPEC Trận 1.4
 

 

Trường Phát EC vs Hà Nội ngày 30-5-2013 máy TPEC Trận 2.1
 

 

Trường Phát EC vs Hà Nội ngày 30-5-2013 máy TPEC Trận 2.2
 

 

Trường Phát EC vs Hà Nội ngày 30-5-2013 máy TPEC Trận 2.3
 

 

Trường Phát EC vs Hà Nội ngày 30-5-2013 máy TPEC Trận 2.4
 

 

Trường Phát EC vs Hà Nội ngày 30-5-2013 máy TPEC Trận 2.5
 

 

Trường Phát EC vs Hà Nội ngày 30-5-2013 máy TPEC Trận 3.1
 

 

Trường Phát EC vs Hà Nội ngày 30-5-2013 máy TPEC Trận 3.2
 

 

Trường Phát EC vs Hà Nội ngày 30-5-2013 máy TPEC Trận 3.3