Trường Phát Vs Gametv Ngày 3/6/2013

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Team: GameTV, Trường Phát
Thể loại: Team 44
Hình thức: Giao hữu trong nước
Ngày thi đấu: 3/6/2013

 

Trường Phát Vs Gametv Ngày 3/6/2013 Trận 1.1
 

 

Trường Phát Vs Gametv Ngày 3/6/2013 Trận 1.2
 

 

Trường Phát Vs Gametv Ngày 3/6/2013 Trận 1.3
 

 

Trường Phát Vs Gametv Ngày 3/6/2013 Trận 1.4
 

 

Trường Phát Vs Gametv Ngày 3/6/2013 Trận 1.5
 

 

Trường Phát Vs Gametv Ngày 3/6/2013 Trận 2.1
 

 

Trường Phát Vs Gametv Ngày 3/6/2013 Trận 2.2
 

 

Trường Phát Vs Gametv Ngày 3/6/2013 Trận 2.3
 

 

Trường Phát Vs Gametv Ngày 3/6/2013 Trận 3.1
 

 

Trường Phát Vs Gametv Ngày 3/6/2013 Trận 3.2
 

 

Trường Phát Vs Gametv Ngày 3/6/2013 Trận 3.3
 

 

Trường Phát Vs Gametv Ngày 3/6/2013 Trận 4.1
 

 

Trường Phát Vs Gametv Ngày 3/6/2013 Trận 4.2
 

 

Trường Phát Vs Gametv Ngày 3/6/2013 Trận 4.3
 

 

Trường Phát Vs Gametv Ngày 3/6/2013 Trận 5.1
 

 

Trường Phát Vs Gametv Ngày 3/6/2013 Trận 5.2
 

 

Trường Phát Vs Gametv Ngày 3/6/2013 Trận 5.3
 

 

Trường Phát Vs Gametv Ngày 3/6/2013 Trận 5.4
 

 

liên quan: