Trường Sa Vs Thái Bình Ngày 7/7/2013 Máy Trường Sa

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Team: Thái Bình, Trường Sa
Thể loại: Team 44
Hình thức: Giao hữu trong nước
Ngày thi đấu: 7/7/2013

 

Trường Sa Vs Thái Bình Ngày 7/7/2013 Máy Trường Sa Trận 1.1
 

 

Trường Sa Vs Thái Bình Ngày 7/7/2013 Máy Trường Sa Trận 1.2
 

 

Trường Sa Vs Thái Bình Ngày 7/7/2013 Máy Trường Sa Trận 1.3
 

 

Trường Sa Vs Thái Bình Ngày 7/7/2013 Máy Trường Sa Trận 1.4
 

 

Trường Sa Vs Thái Bình Ngày 7/7/2013 Máy Trường Sa Trận 2.1
 

 

Trường Sa Vs Thái Bình Ngày 7/7/2013 Máy Trường Sa Trận 2.2
 

 

Trường Sa Vs Thái Bình Ngày 7/7/2013 Máy Trường Sa Trận 2.3
 

 

Trường Sa Vs Thái Bình Ngày 7/7/2013 Máy Trường Sa Trận 2.4
 

 

Trường Sa Vs Thái Bình Ngày 7/7/2013 Máy Trường Sa Trận 3.1
 

 

Trường Sa Vs Thái Bình Ngày 7/7/2013 Máy Trường Sa Trận 3.2
 

 

Trường Sa Vs Thái Bình Ngày 7/7/2013 Máy Trường Sa Trận 3.3
 

 

Trường Sa Vs Thái Bình Ngày 7/7/2013 Máy Trường Sa Trận 4.1
 

 

Trường Sa Vs Thái Bình Ngày 7/7/2013 Máy Trường Sa Trận 4.2
 

 

Trường Sa Vs Thái Bình Ngày 7/7/2013 Máy Trường Sa Trận 4.3
 

 

Trường Sa Vs Thái Bình Ngày 7/7/2013 Máy Trường Sa Trận 5.1
 

 

Trường Sa Vs Thái Bình Ngày 7/7/2013 Máy Trường Sa Trận 5.2
 

 

Trường Sa Vs Thái Bình Ngày 7/7/2013 Máy Trường Sa Trận 5.3
 

 

Trường Sa Vs Thái Bình Ngày 7/7/2013 Máy Trường Sa Trận 5.4