Vane_love, Chuồn Chuồn Vs Black, No.1 Ngày 11/7/2013

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Game thủ: Black, No.1, Vane_Love, Chuồn Chuồn
Thể loại: Team 22
Hình thức: Giao hữu trong nước
Ngày thi đấu: 11/7/2013

 

Vane_love, Chuồn Chuồn Vs Black, No.1 Ngày 11/7/2013 Trận 1.1
 

 

Vane_love, Chuồn Chuồn Vs Black, No.1 Ngày 11/7/2013 Trận 1.2
 

 

Vane_love, Chuồn Chuồn Vs Black, No.1 Ngày 11/7/2013 Trận 1.3
 

 

Vane_love, Chuồn Chuồn Vs Black, No.1 Ngày 11/7/2013 Trận 2.1
 

 

Vane_love, Chuồn Chuồn Vs Black, No.1 Ngày 11/7/2013 Trận 2.2
 

 

Vane_love, Chuồn Chuồn Vs Black, No.1 Ngày 11/7/2013 Trận 2.3
 

 

Vane_love, Chuồn Chuồn Vs Black, No.1 Ngày 11/7/2013 Trận 2.4
 

 

Vane_love, Chuồn Chuồn Vs Black, No.1 Ngày 11/7/2013 Trận 2.5
 

 

Vane_love, Chuồn Chuồn Vs Black, No.1 Ngày 11/7/2013 Trận 3.1
 

 

Vane_love, Chuồn Chuồn Vs Black, No.1 Ngày 11/7/2013 Trận 3.2
 

 

Vane_love, Chuồn Chuồn Vs Black, No.1 Ngày 11/7/2013 Trận 3.3
 

 

Vane_love, Chuồn Chuồn Vs Black, No.1 Ngày 11/7/2013 Trận 3.4
 

 

Vane_love, Chuồn Chuồn Vs Black, No.1 Ngày 11/7/2013 Trận 3.5
 

 

Vane_love, Chuồn Chuồn Vs Black, No.1 Ngày 11/7/2013 Trận 4.1
 

 

Vane_love, Chuồn Chuồn Vs Black, No.1 Ngày 11/7/2013 Trận 4.2
 

 

Vane_love, Chuồn Chuồn Vs Black, No.1 Ngày 11/7/2013 Trận 4.3
 

 

Vane_love, Chuồn Chuồn Vs Black, No.1 Ngày 11/7/2013 Trận 5.1
 

 

Vane_love, Chuồn Chuồn Vs Black, No.1 Ngày 11/7/2013 Trận 5.2