Vane_love, Chuồn Chuồn Vs No.1, Black Ngày 8/7/2013

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Game thủ: No.1, Black, Vane_Love, Chuồn Chuồn
Thể loại: Team 22
Hình thức: Giao hữu trong nước
Ngày thi đấu: 8/7/2013

 

Vane_love, Chuồn Chuồn Vs No.1, Black Ngày 8/7/2013 Trận 1.1
 

 

Vane_love, Chuồn Chuồn Vs No.1, Black Ngày 8/7/2013 Trận 1.2
 

 

Vane_love, Chuồn Chuồn Vs No.1, Black Ngày 8/7/2013 Trận 1.3
 

 

Vane_love, Chuồn Chuồn Vs No.1, Black Ngày 8/7/2013 Trận 1.4
 

 

Vane_love, Chuồn Chuồn Vs No.1, Black Ngày 8/7/2013 Trận 1.5
 

 

Vane_love, Chuồn Chuồn Vs No.1, Black Ngày 8/7/2013 Trận 2.1
 

 

Vane_love, Chuồn Chuồn Vs No.1, Black Ngày 8/7/2013 Trận 2.2
 

 

Vane_love, Chuồn Chuồn Vs No.1, Black Ngày 8/7/2013 Trận 2.3
 

 

Vane_love, Chuồn Chuồn Vs No.1, Black Ngày 8/7/2013 Trận 3.1
 

 

Vane_love, Chuồn Chuồn Vs No.1, Black Ngày 8/7/2013 Trận 3.2
 

 

Vane_love, Chuồn Chuồn Vs No.1, Black Ngày 8/7/2013 Trận 3.3
 

 

Vane_love, Chuồn Chuồn Vs No.1, Black Ngày 8/7/2013 Trận 3.4
 

 

Vane_love, Chuồn Chuồn Vs No.1, Black Ngày 8/7/2013 Trận 3.5
 

 

Vane_love, Chuồn Chuồn Vs No.1, Black Ngày 8/7/2013 Trận 4.1
 

 

Vane_love, Chuồn Chuồn Vs No.1, Black Ngày 8/7/2013 Trận 4.2
 

 

Vane_love, Chuồn Chuồn Vs No.1, Black Ngày 8/7/2013 Trận 4.3
 

 

Vane_love, Chuồn Chuồn Vs No.1, Black Ngày 8/7/2013 Trận 4.4
 

 

Vane_love, Chuồn Chuồn Vs No.1, Black Ngày 8/7/2013 Trận 4.5
 

 

Vane_love, Chuồn Chuồn Vs No.1, Black Ngày 8/7/2013 Trận 5.1
 

 

Vane_love, Chuồn Chuồn Vs No.1, Black Ngày 8/7/2013 Trận 5.2
 

 

Vane_love, Chuồn Chuồn Vs No.1, Black Ngày 8/7/2013 Trận 5.3
 

 

Vane_love, Chuồn Chuồn Vs No.1, Black Ngày 8/7/2013 Trận 5.4
 

 

Vane_love, Chuồn Chuồn Vs No.1, Black Ngày 8/7/2013 Trận 6.1+6.2+6.3+6.4
 

 

Vane_love, Chuồn Chuồn Vs No.1, Black Ngày 8/7/2013 Trận 6.5