Vane_love Vs Yugi 5/8/2013

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Game thủ: Vane_Love, YuGi
Thể loại: Solo
Hình thức: Giao hữu trong nước
Ngày thi đấu: 5/8/2013

 

Vane_love Vs Yugi 5/8/2013 Trận 1.2
 

 

Vane_love Vs Yugi 5/8/2013 Trận 1.3
 

 

Vane_love Vs Yugi 5/8/2013 Trận 1.4
 

 

Vane_love Vs Yugi 5/8/2013 Trận 2.1
 

 

Vane_love Vs Yugi 5/8/2013 Trận 2.2
 

 

Vane_love Vs Yugi 5/8/2013 Trận 2.3
 

 

Vane_love Vs Yugi 5/8/2013 Trận 3.1
 

 

Vane_love Vs Yugi 5/8/2013 Trận 3.2
 

 

Vane_love Vs Yugi 5/8/2013 Trận 3.3
 

 

Vane_love Vs Yugi 5/8/2013 Trận 3.4
 

 

Vane_love Vs Yugi 5/8/2013 Trận 4.1
 

 

Vane_love Vs Yugi 5/8/2013 Trận 4.2
 

 

Vane_love Vs Yugi 5/8/2013 Trận 4.3
 

 

Vane_love Vs Yugi 5/8/2013 Trận 4.4
 

 

Vane_love Vs Yugi 5/8/2013 Trận 4.5
 

 

Vane_love Vs Yugi 5/8/2013 Trận 5.1
 

 

Vane_love Vs Yugi 5/8/2013 Trận 5.2
 

 

Vane_love Vs Yugi 5/8/2013 Trận 5.3
 

 

Vane_love Vs Yugi 5/8/2013 Trận 5.4
 

 

Vane_love Vs Yugi 5/8/2013 Trận 5.5
 

 

Vane_love Vs Yugi 5/8/2013 Trận 6.1
 

 

Vane_love Vs Yugi 5/8/2013 Trận 6.2
 

 

Vane_love Vs Yugi 5/8/2013 Trận 6.3