Video clip Hà Nội Vs Trường Phát Ngày 15/5/2013

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Team: Hà Nội, Trường Phát
Thể loại: Team 44
Hình thức: Giao hữu trong nước
Ngày thi đấu: 15/5/2013

 

Video clip Hà Nội Vs Trường Phát Ngày 15/5/2013 1.1
 

 

Video clip Hà Nội Vs Trường Phát Ngày 15/5/2013 1.2
 

 

Video clip Hà Nội Vs Trường Phát Ngày 15/5/2013 1.3
 

 

Video clip Hà Nội Vs Trường Phát Ngày 15/5/2013 1.4
 

 

Video clip Hà Nội Vs Trường Phát Ngày 15/5/2013 1.5
 

 

Video clip Hà Nội Vs Trường Phát Ngày 15/5/2013 2.1
 

 

Video clip Hà Nội Vs Trường Phát Ngày 15/5/2013 2.2.1
 

 

Video clip Hà Nội Vs Trường Phát Ngày 15/5/2013 2.2.2
 

 

Video clip Hà Nội Vs Trường Phát Ngày 15/5/2013 2.3
 

 

Video clip Hà Nội Vs Trường Phát Ngày 15/5/2013 2.4
 

 

Video clip Hà Nội Vs Trường Phát Ngày 15/5/2013 3.1
 

 

Video clip Hà Nội Vs Trường Phát Ngày 15/5/2013 3.2
 

 

Video clip Hà Nội Vs Trường Phát Ngày 15/5/2013 3.3
 

 

Video clip Hà Nội Vs Trường Phát Ngày 15/5/2013 3.4
 

 

Video clip Hà Nội Vs Trường Phát Ngày 15/5/2013 4.1
 

 

Video clip Hà Nội Vs Trường Phát Ngày 15/5/2013 4.2
 

 

Video clip Hà Nội Vs Trường Phát Ngày 15/5/2013 4.3
 

 

Video clip Hà Nội Vs Trường Phát Ngày 15/5/2013 4.4