Video Trường Phát Vs Trường Sa Ngày 19/5/2013

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Team: Trường Sa, Trường Phát
Thể loại: Team 44
Hình thức: Giao hữu trong nước
Ngày thi đấu: 19/5/2013

 

Video Trường Phát Vs Trường Sa Ngày 19/5/2013 Trận 1.1
 

 

Video Trường Phát Vs Trường Sa Ngày 19/5/2013 Trận 1.2
 

 

Video Trường Phát Vs Trường Sa Ngày 19/5/2013 Trận 1.3
 

 

Video Trường Phát Vs Trường Sa Ngày 19/5/2013 Trận 1.4
 

 

Video Trường Phát Vs Trường Sa Ngày 19/5/2013 Trận 2.1
 

 

Video Trường Phát Vs Trường Sa Ngày 19/5/2013 Trận 2.2
 

 

Video Trường Phát Vs Trường Sa Ngày 19/5/2013 Trận 2.3
 

 

Video Trường Phát Vs Trường Sa Ngày 19/5/2013 Trận 2.4
 

 

Video Trường Phát Vs Trường Sa Ngày 19/5/2013 Trận 2.5
 

 

Video Trường Phát Vs Trường Sa Ngày 19/5/2013 Trận 3.1
 

 

Video Trường Phát Vs Trường Sa Ngày 19/5/2013 Trận 3.2
 

 

Video Trường Phát Vs Trường Sa Ngày 19/5/2013 Trận 3.3
 

 

Video Trường Phát Vs Trường Sa Ngày 19/5/2013 Trận 3.4
 

 

Video Trường Phát Vs Trường Sa Ngày 19/5/2013 Trận 4.1
 

 

Video Trường Phát Vs Trường Sa Ngày 19/5/2013 Trận 4.2
 

 

Video Trường Phát Vs Trường Sa Ngày 19/5/2013 Trận 4.3
 

 

Video Trường Phát Vs Trường Sa Ngày 19/5/2013 Trận 4.4
 

 

Video Trường Phát Vs Trường Sa Ngày 19/5/2013 Trận 4.5